ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2566

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อตามประกาศพร้อมผู้ปกครองมามอบตัวเพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย เตรียมเอกสารหลักฐานการมอบตัวและค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่นักเรียนได้รับในวันรายงานตัว หากนักเรียนไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

Previous articleประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติแยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2566
Next articleประกาศ เรื่อง การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566