คณะครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำของโรงเรียนแม่ข่ายให้กับโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

คณะครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำของโรงเรียนแม่ข่ายให้กับโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 27-29 มีนาคม 2566 และ มัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 27-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest) ครั้งที่ 11
Next articleการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566