การรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

การรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน
Previous articleคณะครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำของโรงเรียนแม่ข่ายให้กับโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
Next articleการรับมอบตัว นักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566