ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว และ สาขาวิชาภาษาเกาหลี

       ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตราอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่  ศธ 014009/3876 ลงวันที่ 15  มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่29/2546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม  2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547

       จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน  ดังนี้

             1. สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว  จำนวน  1 อัตรา

             2.สาขาวิชาภาษาเกาหลี  จำนวน  1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

Previous articleประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าครูผู้สอนสาขาวิชาฟิสิกส์ และ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
Next articleประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง