ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าครูผู้สอนสาขาวิชาฟิสิกส์ และ สาขาวิชาภาษาเกาหลี

ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าครูผู้สอน ลงวันที่ 4 เมษายน 2566 นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้เสร็จสิ้นแล้ว
       จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าครูผู้สอน 2566

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2566

 

 

 

Previous articleประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ปกครอง
Next articleประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว และ สาขาวิชาภาษาเกาหลี