รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน โดยใช้วีดิทัศน์ในเว็บไซต์ โดย นายอุเทน นุแปงถา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อนโดยใช้วีดิทัศน์ในเว็บไซต์ https://bit.ly/kruutainmath สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน โดย ชื่อ นายอุเทน นุแปงถา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

Previous articleกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่น “วชิรญาณ์“ ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
Next articleประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น(IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567