ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น(IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเยนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP)ชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้วนั้น
โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศดำเนินการดังนี้

1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองมารายงานตัว ลงลายมือชื่อในแบบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษและรับพังคำชี้แจงรายละเอียดการมอบตัว จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

2. ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านใน วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567
เวลา 08.30- 16.00 น. โดยเตรียมเอกสารหลักฐานการมอบตัวให้ครบถ้วน ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

3. สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถดำเนินการดังนี้
3.1 หากมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามประกาศนี้สละสิทธิ์ กลุ่มบริหารวิชาการจะติดต่อไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมในลำดับถัดไปให้มารายงานตัวจนครบจำนวน
3.2 นักเรียนสามารถแจ้งใช้สิทธิ์สมัครสอบเข้าเรียนห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ม.1/1 โดยให้นักเรียนมาสมัครในวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 ให้นักเรียนน้ำบัตรประจำตัวเข้าสอบห้องเรียนพิเศษและรูปถ่ายชนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว มายื่นสมัครและกรอกใบสมัครโดยไม่ต้องแนบหลักฐานอื่นๆ และนักเรียนต้องเข้าสอบตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2567
ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567
3.3 นักเรียนสามารถแจ้งใช้สิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนปกติ ม.1/2 – ม. 1/8 โดยให้นักเรียนมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนห้องเรียนปกติ พร้อมนำบัตรประจำตัวเข้าสอบท้องเรียนพิเศษ มายื่นรายงานตัวใน วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและดำเนินการตามประกาศนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Previous articleรายงานการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน โดยใช้วีดิทัศน์ในเว็บไซต์ โดย นายอุเทน นุแปงถา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันนำเสนอผลงานวิชาการ โครงงานคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในโครงการ Gifted Math ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่