ประกาศ เรื่อง ผลการประมูล 3 อันดับแรกการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2567

       ตามประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกำหนดยื่นซองใบเสนอราคาตามเอกสารประมูลราคา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. นั้น
การประมูลราคาจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา ได้ดำเนินการเปิดซองเสนอราคา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประมูล 3 อันดับแรก เพื่อจะได้นำเสนอตัวอย่างอาหาร และเครื่องดื่มฯ ให้คณะกรรมการฯ คัดเลือกคุณภาพอาหารอีกครั้งเพื่อให้ได้ผู้ชนะการประมูลตามประกาศดังกล่าว ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 2 (ห้องคหกรรม) โรงเรียนสตรีศรีน่าน โดยทั้ง 3 ลำดับมีสิทธิเท่าเทียมกันสำหรับรายใหม่ ส่วนรายเดิมที่เคยจำหน่ายในโรงเรียนสตรีศรีน่าน จะนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้

ประกาศผลการประมูล 3 อันดับแรกการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2567

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 153
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567