ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  ห้องเรียนพิเศษวิชาการ  และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2567  ในวันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์  2567 เรียบร้อยแล้วนั้น   โรงเรียนสตรีศรีน่าน

จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ทุกคน  ดำเนินการดังนี้

 1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองมารายงานตัว ลงลายมือชื่อในแบบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษและรับฟังคำชี้แจงใน วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน
 2. ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567เวลา 08.30 น. – 16.00 น. โดยเตรียมเอกสารหลักฐานการมอบตัวให้ครบถ้วน ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล
 3. สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ดำเนินการ ดังนี้
  3.1 หากมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามประกาศนี้สละสิทธิ์  กลุ่มบริหารวิชาการจะติดต่อไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมในลำดับถัดไปให้มารายงานตัวจนครบจำนวน
  3.2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษแต่มีรายชื่อได้รับการเลื่อนชั้นขึ้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ตามประกาศของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ม.4/2 – ม.4/9 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล
  3.3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียน                 พิเศษสามารถยื่นสมัครสอบเข้าห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ม.4/1 ได้ในวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 

  (ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวเข้าสอบห้องเรียนพิเศษและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว มายื่นสมัครและกรอกใบสมัครโดยไม่ต้องแนบหลักฐานอื่นๆ) ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล และเข้าสอบตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ประจำปีการศึกษา 2567  ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567

  3.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอื่นที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ หากต้องการสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน สามารถมายื่นใบสมัครสอบเข้าห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ม.4/1 หรือห้องเรียนปกติอื่นแยกตามแผนการเรียน ม.4/2 – ม.4/9 ได้ในวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น –16.30 น. ณ  ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล  และเข้าสอบตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ประจำปีการศึกษา 2567  ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567

  หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและดำเนินการตามประกาศนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์

Previous articleขอแสดงความชื่นชม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสื่อมัลติมีเดีย ด้านภาพยนตร์ (Strisrinan Film Exhibition 2024) เรื่อง “หลอน ซ่อน เร้น”
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 157