ขอแสดงความชื่นชม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสื่อมัลติมีเดีย ด้านภาพยนตร์ (Strisrinan Film Exhibition 2024) เรื่อง “หลอน ซ่อน เร้น”

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความชื่นชม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสื่อมัลติมีเดีย ด้านภาพยนตร์ (Strisrinan Film Exhibition 2024) เรื่อง “หลอน ซ่อน เร้น” และในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน และผู้สนันสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญทำให้การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของนักเรียน
ทั้งนี้โรงเรียนสตรีศรีน่าน พร้อมส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้พัฒนาตนเอง ตามความถนัดและความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพ
Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 156
Next articleประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567