ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกเคมี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตราอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๑๔๐๐๙/๓๘๙๖ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์วิธีการ บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน ดังนี้

๑ สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน ๑ อัตรา

๒ สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

๓ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครครูผู้สอนเคมี-คอมพิวเตอร์-อังกฤษ

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 169
Next articleประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศศึกษา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา