ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศศึกษา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วย โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ เจ้าหน้าที่โสตทัศศึกษา และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

Previous articleประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกเคมี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
Next articleประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567