ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
…………………………………………………..

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 โดยให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล นักเรียนแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

รายละเอียดตามประกาศแนบ

Previous articleประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 170