ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
…………………………………………………..

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 โดยให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศพร้อมผู้ปกครองมารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน ได้แก่
– นักเรียนตามบัญชีหมายเลข 1 ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 160 คน
– นักเรียนตามบัญชีหมายเลข 2 นอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 160 คน
ในวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล นักเรียนแต่งกาย
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

รายละเอียดตามประกาศแนบ

Previous articleประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศศึกษา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
Next articleประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567