ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Previous articleประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน
Next articleกิจกรรม 99 ปี ศรีน่านรวมใจ รดน้ำปี๋ใหม่ ดำหัวคุณครู ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน