Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าย 1 - 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 19 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าย 1 – 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 19 คน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าย 1 – 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 19 คน
ดังนี้

ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ ม.เชียงใหม่ ค่าย1-2 ปี 2563 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

 

สาขาวิชา จำนวนนักเรียน
ที่ผ่านการคัดเลือก (คน)
ชื่อ-สกุล นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
คณิตศาสตร์ 1 นายศุภวิชญ์ ธรรมลังกา
ชีววิทยา 2 1. นายกษิดิ์เดช เสนนันตา
    2. นางสาวอุสรา โนทะนะ
ดาราศาสตร์ ม.ต้น 2 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ธนะสินวิริยะกุล
  2. เด็กชายกวีวัฒน์ ประจง
ดาราศาสตร์ ม.ปลาย 4 1. นายนิรวิทย์ จงประสาธน์สุข
  2. นางสาวปณพรรษ์ ช่างเอกวงศ์
  3. เด็กหญิงดลลชา ชมภูมิ่ง
  4. นางสาวศศิวิมล สุขบรรจง
เคมี 4 1. นางสาวณภัทร์พร เหล่าอารยะ
  2. นางสาวนีรานันต์ ไชยสุวรรณ
  3. นายภัทรดนัย คำศรีใส
  4. นายสุวิจักขณ์ กาญจนสินิทธ์
คอมพิวเตอร์ 4 1. นายรุจน์ สิริปัญญาพงศ์
  2. นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
  3. นายบุลกิจ บุญมั่น
  4. นายรัฐนันท์ พิมพ์โพธิ์
ฟิสิกส์ 2 1. นางสาววริษา จำปารัตน์
    2. นายปวริศ จิตอารีย์
รวม 19  
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular