การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่านเรื่อง การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิซาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่านเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในจังหวัดน่าน ได้มีโอกาสวัดความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในรายวิชาพื้นฐาน 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่สนใจ สามารถสมัครรับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตามวัน เวลาและสถานที่ ตามรายละเอียดดังนี้

จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ใบสมัครชุดละ 100 บาท) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์โรงเรียนสตรีศรีน่าน www.srinan.ac.th

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร (กรณีพิมพ์ใบสมัครจากว็ปไซโรงเรียนให้ชำระเงินในวันสมัคร)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน(รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ครึ่ง จำนวน 2 ใบ
4. ค่าสมัครคนละ 100 บาท

สถานที่ยื่นใบสมัคร

ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน (อาคารฉลองรัตน์ ชั้น 2)

กำหนดวันสอบ

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

วิชาที่สอบ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

ประกาศผลคะแนน

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่านหรือเว็บไซต์โรงเรียนสตรีศรีน่าน www.srinan.ac.th

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร. 086 – 4204986

รายละเอียดไฟล์การรับสมัคร กดที่นี่

 

Previous articleประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Next articleสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านและคณะ นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564