กิจกรรมชุมนุม ชมรม

กิจกรรมชุมนุม ชมรมโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียนทุกคนต้องทำการลงทะเบียนชุมนุม 1 คน ต่อ 1 ชุมนุม ต่อ 1 ปีการศึกษา และลงทะเบียนในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยมีรายละเอียดในการลงทะเบียน ดังนี้

  • ลงทะเบียนรอบที่ 1 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจ ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2565
  • ลงทะเบียนรอบที่ 2 สำหรับการลด เพิ่ม  ปรับเปลี่ยน หรือต้องการย้ายกลุ่ม สามารถแก้ไขรายการลงทะเบียนได้ใน ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2565
  • ให้นักเรียนแต่ละคนทำการติดต่อครูผู้สอนประจำชุมนุม ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้

คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์ ลงทะเบียนกิจกรรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำหรับนักเรียน

หากมีข้อสงสัย และพบปัญหาการลงทะเบียนให้นักเรียนติดต่อ ครูอลงกต หรือ ครูธีรภัทร (ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 3)

 

นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน สามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมที่นักเรียนสนใจได้ทาง

 


คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน


เว็บไซต์กิจกรรมชุมนุม

ชุมนุม SN eSport League https://www.srinan.ac.th/snesports/

Previous articleกิจกรรมแนะแนว
Next articleกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร