Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การปรับการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/9

ประกาศ เรื่อง การปรับการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/9

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การปรับการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/9

           ตามที่ โรงเรียนได้ประกาศมาตรการในการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และกำหนดแผนเผชิญเหตุเพื่อปฏิบัติ ในกรณีที่พบกลุ่มเสี่ยงสูงและ/ หรือพบการติดเชื้อของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตามความแจ้งนั้น
           บัดนี้ เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปตามประกาศมาตรการการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน จึงแจ้งการปรับการเรียนการสอนมายังผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
           1. ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9 เรียน Online ที่บ้าน ในวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564 ตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนกรณีที่พบกลุ่มเสี่ยงสูงและ/ หรือพบการติดเชื้อของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
           2. ให้ผู้ปกครองนักเรียน ตามข้อ 1 ทุกท่านกำชับนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตนเองที่ทางจังหวัดน่านประกาศ
           3. สำหรับนักเรียนชั้นเรียนอื่นๆ เรียน On site ตามปกติ
           จึงประกาศให้ผู้ปกครอง นักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติตามความแจ้งในประกาศ โดยพร้อมเพรียงกัน
           ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular