ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเป็นตามกำหนดการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โปรดระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บเงินจากท่าน
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมิได้มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในรายการใดจากผู้ปกครองทั้งสิ้น

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน
(ปรับปรุงล่าสุด ตามประกาศของสพฐ. ที่ ศธ.04006/ว1393 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564)

การรับสมัครนักเรียน

ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564

สอบคัดเลือก

ม.1 สอบคัดเลือก วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลคัดเลือก

ม.1 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ม.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

รายงานตัวและมอบตัว

ม.1 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
ม.4 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

เตรียมไฟล์เอกสารสำหรับการสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร. 086-4204986 หรือ 054-710373 ต่อ 109

ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

© copyright STRISRINAN SCHOOL since 2020