คำแนะนำการและการเตรียมเอกสาร สมัครนักเรียนออนไลน์

เตรียมไฟล์เอกสารสำหรับการสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

คำแนะนำในการเตรียมเอกสาร

Q&A ตอบข้อสงสัย

ทาง สพฐ. กำหนดให้โรงเรียนใช้ระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ดังนั้น โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงได้กำหนดให้สมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านเว็บไซต์  https://www.srinan.ac.th/admission เพียงช่องทางเดียว

การสมัครระบบออนไลน์ นักเรียนต้องใช้ Email ของ Google ( @gmail.com) เท่านั้น สามารถสมัครได้ทาง https://www.google.com/intl/th/gmail/about

ให้นักเรียนนำสำเนาเอกสารตามข้อ 2 – 5 มาส่งในวันสอบคัดเลือก โดยทางโรงเรียนจะมีประกาศชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง

นักเรียนลงชื่อสำเนาถูกต้องทุกฉบับด้วยปากกาสีน้ำเงิน ก่อนอัพโหลดเข้าสู่ระบบ

นักเรียนที่สละสิทธิ์ห้องเรียนพิเศษและนักเรียนที่สอบไม่ผ่านในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2564 และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่ต้องสมัครออนไลน์ โดยโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัวอีกครั้งหนึ่ง

พบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน โทร. 086-4204986

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร. 086-4204986 หรือ 054-710373 ต่อ 109

ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
© copyright STRISRINAN SCHOOL since 2020