Tuesday, August 9, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการสอบดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวตล้อม (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิซาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP)
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนสตรีศรีน่านขอประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ทุกคนดำเนินการ ดังนี้

1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองมารับฟังคำชี้แจงและรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนใน วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
– เวลา 09.00 น. นักเรียนและผู้ปกครอง รับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล
– เวลา 10.00 น. นักเรียนลงลายมือชื่อในแบบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน
2. ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านใน วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
– เวลา 08.30 น. นักเรียนและผู้ปกครองกรอกเอกสารหลักฐานการมอบตัว และชำระเงิน
ค่าใช้จ่าย พร้อมรับสมุดของโรงเรียน ณ ห้องประชุมศรีเพซรพิกุล
(หมายเหตุ ให้นักเรียนเตรียมถุงผ้ามาด้วยเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก)
3. สำหรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกนั้น
สามารถดำเนินการ ดังนี้
3.1 หากมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามประกาศนี้สละสิทธิ์ กลุ่มบริหารวิชาการจะแจ้งไปยังผู้ปกครองและ
นักเรียนที่สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมในลำดับถัดไปให้มารายงานตัวจนครบจำนวน
3.2 นักเรียนแจ้งใช้สิทธิ์ข้าเรียนห้องเรียนปกติ โดยให้มารายงานตัว พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
ห้องเรียนพิเศษ มายื่นในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล
หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและดำเนินการตามประกาศนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียด

 

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular