Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ทุกคน ดำเนินการดังนี้
1. ให้นักเรียนมารับฟังคำชี้แจงและรายงานตัว เพื่อยืนยันการเข้าเรียนใน วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน 2564
– เวลา 09.00 น. นักเรียนและผู้ปกครอง รับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล
– เวลา 10.00 น. นักเรียนลงลายมือชื่อในแบบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน
2. ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564
– เวลา 08.30 น. นักเรียนและผู้ปกครองกรอกเอกสารหลักฐานการมอบตัว และชำระค่าใช้จ่าย
พร้อมรับสมุดของโรงเรียน ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล
(หมายเหตุ ให้นักเรียนเตรียมถุงผ้ามาด้วยเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก)
3. สำหรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก โรงเรียนจะดำเนินการ ดังนี้
3.1 หากมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามประกาศนี้สละสิทธิ์ กลุ่มบริหารวิชาการ จะแจ้งไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมในลำดับถัดไปให้มารายงานตัวจนครบจำนวน
3.2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียน พิเศษแต่มีรายชื่อได้รับการเลื่อนชั้นขึ้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ในวันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล
3.3 สำหรับนักเรียนโรงเรียนอื่นที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ หากประสงค์จะเข้าเรียน ห้องปกติ ให้นักเรียนมาสมัครในระหว่างวันที่ 24 -28 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและดำเนินการตามประกาศนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2564

รายละเอียด

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular