Saturday, May 21, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประกาศ เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการนั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ และคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 มีรายละเอียดดังนี้

เว็บไซต์ประกาศผลสอบผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 https://www.srinan.ac.th/examresult/index.php


ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ ความสามารถทางวิชาการนั้น
โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และจะมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีคะแนนรวม 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา เรียงจากมากไปน้อย จำนวน 101 คน ดังนี้
1. นักเรียนที่ได้ ลำดับที่ 1 – 3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จะจัดส่งเกียรติบัตรและเงินรางวัล ไปยังโรงเรียน ที่นักเรียนศึกษาอยู่
2. นักเรียนที่ได้ ลำดับที่ 6 – 97 (ได้คะแนนรวม 5 วิชา ตั้งแต่ คะแนนรวม 98 – 149 คะแนน) โรงเรียนสตรีศรีน่านจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

  • ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกอ่านรายละเอียด

 

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย 5 บัญชี ดังนี้
           1. บัญชีหมายเลข 1 ประกาศผลคะแนนการสอบเรียงตามลำดับ คะแนนรวม 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา นักเรียนที่มีคะแนนรวมเรียงจากมาก ไปน้อย จำนวน 306 คน จะได้รับเกียรติบัตร และสามารถนำเกียรติบัตรมาประกอบการสมัครสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ หรือห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จะมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนนรวม 5 วิชา เรียงจากมากไปน้อย ในลำดับที่ 1 – 296 จำนวน 306 คน ดังนี้
1.1 นักเรียนที่ได้ ลำดับที่ 1 – 3 โรงเรียนสตรีศรีน่านจะจัดส่งเกียรติบัตรและเงินรางวัล ไปยังโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
1.2 นักเรียนที่ได้ ลำดับที่ 4 – 296 โรงเรียนสตรีศรีน่านจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียน ที่นักเรียนศึกษาอยู่
           2. บัญชีหมายเลข 2 ประกาศผลคะแนนการทดสอบเรียงตามลำดับ โดยพิจารณาคะแนนจาก 3 วิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักเรียนที่สอบวัดความรู้ได้ตามบัญชีหมายเลข 2 จำนวน 36 คน มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 ปีการศึกษา 2565
           3. บัญชีหมายเลข 3 ประกาศผลคะแนนการทดสอบเรียงตามลำดับ โดยพิจารณาคะแนนจาก 3 วิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักเรียนที่สอบวัดความรู้ได้ตามบัญชีหมายเลข 3 จำนวน 36 คน มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษวิชาการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 ปีการศึกษา 2565
           4. บัญชีหมายเลข 4 ประกาศผลคะแนนการทดสอบเรียงตามลำดับ โดยพิจารณาคะแนนจาก 3 วิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) นักเรียนที่สอบวัดความรู้ได้ตามบัญชีหมายเลข 4 จำนวน 106 คน มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 ปีการศึกษา 2565
           5. บัญชีหมายเลข 5 ประกาศผลคะแนนการทดสอบเรียงตามลำดับ โดยพิจารณาคะแนนจาก 3 วิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ นักเรียนที่สอบวัดความรู้ได้ตามบัญชีหมายเลข 5 จำนวน 30 คน มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2565
           ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ตามบัญชีหมายเลข 2 , 3 และ 4 เข้าประชุมเพื่อรับฟัง คำชี้แจงและยืนยันการใช้สิทธิ์สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.- 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน หากผู้ปกครองนักเรียนตามรายชื่อในบัญชีหมายเลข 2 , 3 และ 4 ไม่เข้าร่วมประชุมและยืนยันสิทธิ์ ในวันและเวลาดังกล่าวทางโรงเรียนถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

 


 

ผลคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการนั้น
โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ดังนี้

  • ผลคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ
    ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกอ่านรายละเอียด
  • ผลคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ
    ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกอ่านรายละเอียด

 

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular