ประกาศ เรื่อง การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
———————————————————-
ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนานักเรียนสอดคล้องกับศักยภาพ โรงเรียนจึงจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนในปีการศึกษา 2565 โดยนำผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมาจัดเรียงและกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการเลื่อนชั้น ดังนี้

1. ห้องเรียนพิเศษทุกห้อง จัดนักเรียนเข้าขั้นเรียนตามลำดับ ดังนี้
1.1 เรียงลำดับตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากมากไปน้อย ภายในห้องเรียนนั้น ๆ
1.2 ถ้านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน จะเรียงลำดับตามเลขที่เดิม

2. ห้องเรียนทั่วไป ห้องที่ 1-2 จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามลำดับ ดังนี้
2.1 เรียงลำดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนทั้งหมด เรียงลำดับจากมากไปน้อย และจัดนักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1-80 จำนวน 80 คน โดยจัดนักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1-40 เข้าห้องเรียนห้องที่ 1 และ จัดลำดับที่ 41-80 เข้าห้องเรียนห้องที่ 2
2.2 ถ้านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน จะเรียงลำดับตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามลำดับ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ
2.3 ถ้านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เท่ากันจะเรียงลำดับตามเลขที่เดิม

3. ห้องเรียนทั่วไป ห้องที่ 3-8 จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามลำดับ ดังนี้
3.1 เรียงลำดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากมากไปน้อย และจัดนักเรียน ดังนี้
– จัดนักเรียนที่ได้ลำดับที่ 81-200 จำนวน 120 คน เข้าห้องเรียนที่ 3-5 ห้องเรียนละ 40 คน ด้วยวิธีคละผลการเรียนเฉลี่ย
– จัดนักเรียนที่ได้ลำดับที่ 201 เป็นต้นไป เข้าห้องเรียนที่ 6-8 จำนวนนักเรียนต่อห้องเท่าๆ กัน ด้วยวิธีคละผลการเรียนเฉลี่ย
3.2 ถ้านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน จะเรียงลำดับตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามลำดับ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ
3.3 ถ้านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เท่ากันจะเรียงลำดับตามเลขที่เดิม

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2564
Next articleประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2565