Admin

61 โพสต์0 ความคิดเห็น
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

| คณะผู้บริหาร | | คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน |

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ณ ริมฝั่งแม่น้ำน่านบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปัจจุบัน แต่เนื่องจากกระแสน้ำได้เซาะตลิ่งพัง จึงได้ย้ายไปอยู่ ณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนราชานุบาล) จัดสอนแบบโรงเรียนรัฐบาล แผนกสตรีประจำจังหวัด มีนักเรียน 23 คน ครู 2 คน...

TOP AUTHORS

61 โพสต์0 ความคิดเห็น
0 โพสต์0 ความคิดเห็น

Most Read

ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปโดยให้ทุกเรียนทุกระดับชั้น มาเรียนตามตารางเรียนปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)...

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตารางเรียน เดือนกรกฎาคม 2563

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่านได้กำหนดตารางเรียน เดือนกรกฎาคม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แล้วนั้น โดยจัดตารางเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม และวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ และวันที่ 27...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์และสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2563   เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ   ได้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 14 มิถุนายน...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 นั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ได้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30...