Admin

65 โพสต์0 ความคิดเห็น
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

| คณะผู้บริหาร | | คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน |

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน อำนาจหน้าที่ในการบริหาร

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ณ ริมฝั่งแม่น้ำน่านบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปัจจุบัน แต่เนื่องจากกระแสน้ำได้เซาะตลิ่งพัง จึงได้ย้ายไปอยู่ ณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนราชานุบาล) จัดสอนแบบโรงเรียนรัฐบาล แผนกสตรีประจำจังหวัด มีนักเรียน 23 คน ครู 2 คน...

Email โรงเรียนสตรีศรีน่าน

สำหรับการสมัครอีเมลโรงเรียนสตรีศรีน่าน @srinan.ac.th เท่านั้น นักเรียนเข้าศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ หากพบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 3

TOP AUTHORS

65 โพสต์0 ความคิดเห็น
0 โพสต์0 ความคิดเห็น

Most Read

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ มัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดโครงการแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ มัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม”โครงการแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน” สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ และเสริมสร้างความรู้ ทักษะและเจตคติทางด้านวิชาการแก่นักเรียน ใันวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน โดยสามารถติดตามผลการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ https://www.srinan.ac.th/sillapa-nan2563/

โรงเรียนสตรีศรีน่าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรม “ค่ายสำนึกรักแผ่นดินไทย”

โรงเรียนสตรีศรีน่าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรม "ค่ายสำนึกรักแผ่นดินไทย" ประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมถ้ำผาตูบ อ.เมืองน่าน วัดศรีมงคล(วัดก๋ง) อ.ท่าวังผา และศึกษาแหล่งเรียนรู้การทำเครื่องเงิน ณ ร้านดอยซิลเวอร์ วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนจังหวัดน่านโดยมีนักเรียนมัธยม 30 โรงเรียนทั่วจังหวัดน่านเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 4 – 8 กันยายน 2563ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมบริจาคอาหาร สิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเวียงสา

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมบริจาคอาหาร สิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลทั่วไปในเขตอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563