ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งข้นแต่งกลอนทางพระพุทธศาสนาในประเด็นเกี่ยวกับ “ธรรมะในชีวิตประจำวัน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณภัทร์พร เหล่าอารยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลการแข่งข้นแต่งกลอนทางพระพุทธศาสนาในประเด็นเกี่ยวกับ “ธรรมะในชีวิตประจำวัน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในกิจกรรม “พุทธศาสตร์วิชาการ” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 9 กันยายาน 2565

Previous articleกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถี New normal”
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา