ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “น่าน : นครแห่งพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม” ประเภทประชาชนทั่วไป

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ

นายชญานิน คันธรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “น่าน : นครแห่งพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม” ประเภทประชาชนทั่วไป เนื่องในกิจกรรม “พุทธศาสตรัวิชาการ” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 9 กันยายาน 2565

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา
Next articleกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Strisrinan English Camp ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่