วันพุธ, มกราคม 20, 2021
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษด้านวิชาการ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศสังคมศึกษา กีฬา(วอลเล่ย์บอล) งานประดิษฐ์(เอกลักษณ์ไทย) ในวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 และได้ทดสอบภาคปฏิบัติ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดตารางสอบคัดเลือกมีดังนี้

แนวทางและวิธีการในการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประจำปีการศึกษา 2563ด้วยรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว1548 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 นักเรียนที่ต้องการสมัครโปรดเตรียมเอกสารในรูปแบบของ ไฟล์ภาพ...

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ในปีการศึกษา 2563

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงเลื่อนเปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์กับคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียนในวันที่ 17 เมษายน - 30 เมษายน 2563 เพื่อเข้าร่วมการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563...

ประกาศ เรื่อง การจัดนักเรียนเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 แล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนานักเรียนสอดคล้องกับศักยภาพ โรงเรียนจึงได้จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนในปรการศึกษา 2563 โดยนำผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมาจัดเรียงและกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการเลื่อนชั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา...

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการรับเอกสารทางการศึกษาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ประกาศ เรื่อง เลื่อนการรับเอกสารทางการศึกษาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินทั่วประเทศ โดยทางโรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

Most Read