วันพุธ, มกราคม 20, 2021
หน้าแรก หน่วยงาน

หน่วยงาน

ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

วิธีการชำระเงินบารุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นักเรียนรับใบแจ้งการชำระเงินบารุงการศึกษาตามอัตราการชำระเงินบารุงการศึกษาของแต่ละห้องเรียน 2. นักเรียนเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจาตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง และ เลขที่ ใน ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) และ...

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ประจำปี 2563 ..coming soon... ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ประจำปี 2562 กำหนดการเข้าค่าย 1 ปี 2562 วันที่ 29 กันยายน 2562 - 13 ตุลาคม 2562 รายละเอียดการเข้าค่ายรายชื่อนักเรียนเข้าค่าย...

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เอกสารงานระบบดูผลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน แบบฟอร์มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ศน.ดล. 1-11) แบบพิมพ์ PDFแบบฟอร์มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ศน.ดล. 1-11) แบบแก้ไข Wordโปรแกรมระบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารรายงาน ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2559 ใบงานการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ OBECQA คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สมรรถนะสำคัญ ม.3 คู่มือประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบบันทึกคะแนนผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมรรถนะสำคัญ ม.6 คู่มือประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบบันทึกคะแนนผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์งานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสตรีศรีน่าน  

Most Read