วันอังคาร, มีนาคม 2, 2021
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

รายวิชาการศึกษาด้วยตัวเอง IS เอกสารสำหรับการจัดทำรูปเล่มรายงาน รูปแบบการเขียนรายงาน IS ไฟล์.pdfรูปแบบการเขียนรายงาน IS ไฟล์.docxตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงาน IS

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน สามารถรายงานกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้ทาง https://activities-strisrinan.com/

กิจกรรมชุมนุม ชมรม

กิจกรรมชุมนุม ชมรมโรงเรียนสตรีศรีน่าน ดาวน์โหลด สมุดกิจกรรมชุมนุม ชมรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 | สมุดกิจกรรมชุมนุม ชมรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 | นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน สามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมที่นักเรียนสนใจได้ทาง https://activities-strisrinan.com/ คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์ ลงทะเบียนกิจกรรม...

Most Read