กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเป็นตามกำหนดการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขณะนี้ยังไม่เปิดให้สมัคร

เตรียมไฟล์เอกสารสำหรับการสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร. 086-4204986 หรือ 054-710737

ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
© copyright STRISRINAN SCHOOL since 2020