Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) เนื่องในวันวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “พระอภัยมณี In Multiverse”

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) เนื่องในวันวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “พระอภัยมณี In Multiverse”

โครงการประกวดวาดภาพการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)เนื่องในวันวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “พระอภัยมณี In Multiverse”

 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) เนื่องในวันวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “พระอภัยมณี In Multiverse”

การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) เป็นการวาดภาพเล่าเรื่องราวให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมบูรณ์
แบบ 2 มิติ เช่น การ์ตูนขำขันหลายกรอบ เป็นต้น ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มีการลำดับเรื่องราวเป็นกรอบย่อย ๆ อาจมีขนาดของกรอบแตกต่างกัน ไม่จำกัดจำนวนกรอบ สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้
จะมีข้อความหรือไม่ก็ได้ ลักษณะของพื้นหลังจะเป็นภาพวาด หรือสีเพียงอย่างเดียวก็ได้ และยังคงรักษาบุคลิก
ของตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องไว้ในทุกกรอบตามลำดับเรื่องจนจบ

หัวข้อที่ใช้ในการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “พระอภัยมณี In Multiverse”

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนสตรีศรีน่านในปีการศึกษา 2565

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลที่วาดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยไม่จำกัดประเภทอุปกรณ์
 2. ขนาด 2480×3508 pixel (ขนาด A4) ไฟล์ภาพดิจิทัล JPEG, JPG, PNG ขนาดไม่เกิน 10 MB แนวตั้งหรือแนวนอน
 3. วาดการ์ตูน 4 ช่องจบใน 1 หน้า แบ่งช่องอย่างไรก็ได้ตามอิสระ
 4. การส่งผลงานวาดการ์ตูนเรื่องสั้น ให้ส่งได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น
 5. ผู้ส่งผลงานวาดการ์ตูนเรื่องสั้น จะต้องตรวจสอบไฟล์ภาพวาดที่ส่งมาว่าสามารถเปิดใช้งานได้
 6. ผู้ส่งผลงานวาดการ์ตูนเรื่องสั้น เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานภาพดิจิทัลอาร์ตของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์การเข้าประกวดรางวัลที่ได้รับ และสิทธิ์ในการส่งผลงานประกวดในครั้งต่อ ๆ ไป
 7. เป็นผลงานวาดการ์ตูนเรื่องสั้น ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือปรากฏในสื่อต่าง ๆ ได้ แต่จะต้องไม่เคยเผยแพร่และ / หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มาก่อน โดยผลงานวาดการ์ตูนเรื่องสั้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่วาดการ์ตูนเรื่องสั้น ที่ส่งขายตามเว็บไซต์ทุกแห่ง ทั้งนี้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานวาดการ์ตูนเรื่องสั้น มีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานวาดการ์ตูนเรื่องสั้น ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 8. ผลงานวาดการ์ตูนเรื่องสั้น ที่ส่งประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่หนึ่งที่ใดมาก่อน แม้จะได้หรือไม่ได้รับรางวัลก็ตาม หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์การเข้าประกวดและรางวัลที่ได้รับ
 9. ผู้ส่งผลงานการ์ตูนเรื่องสั้น จะต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของผู้อื่น

การส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทาง E-mail : media.sn@srinan.ac.th
– ตั้งชื่ออีเมล (Subject) ว่า “ส่งผลงานประกวดวาดการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)”
– พิมพ์รายละเอียด ตั้งชื่อผลงานมาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมอธิบายคอนเซ็ปต์พอสังเขป พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ระดับชั้น และหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องครบถ้วน

 กำหนดระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
การส่งผลงานวาดการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) วันที่ 23 มิถุนายน – 3 กรกฏภาคม 2565
ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

เกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย

 1. ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลงาน 30 คะแนน
 2. ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
 3. การออกแบบลักษณะของผลงาน 25 คะแนน
 4. ความสวยงาม 20 คะแนน

ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะกำหนด แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น

รางวัลการประกวด

 • คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 • คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 • คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
 • ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1F36P2Cn2vyYxcFjH4Jbcm9lbZfYm92lj/view?usp=drivesdk

ติดต่อสอบถาม

– ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยีและการเรียนรู้ อาคาร 6 ศิษย์ยาร่วมใจ ชั้น 2
– ห้องพักครู เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ศิษย์ยาร่วมใจ ชั้น 3

 

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular