วันอังคาร, มีนาคม 2, 2021
หน้าแรก ลานคนดี เวทีคนเก่ง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา มช.) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 101 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา มช.) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 101 คน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา มช.) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 101 คน

รายละเอียดดังนี้

สตรีศรีน่าน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา (หลักสูตร ไทย) 1 คน คน
สตรีศรีน่าน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี (หลักสูตร ไทย) 4 คน
สตรีศรีน่าน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ไทย) 5 คน
สตรีศรีน่าน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี,ชีวเคมีเทคโนโลยี (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์ (หลักสูตร ไทย) 4 คน
สตรีศรีน่าน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีวิทยา (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ (หลักสูตร ไทย) 3 คน
สตรีศรีน่าน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร ไทย) 3 คน
สตรีศรีน่าน คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์,ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ,เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ(หลักสูตร) 3 คน
สตรีศรีน่าน คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร ไทย) 5 คน
สตรีศรีน่าน คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร ไทย) 5 คน
สตรีศรีน่าน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ (หลักสูตร ไทย) 3 คน
สตรีศรีน่าน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ไทย) 3 คน
สตรีศรีน่าน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะการสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล (หลักสูตร สองภาษา) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง (หลักสูตร ไทย) 2 คน
สตรีศรีน่าน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
สตรีศรีน่าน คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ (หลักสูตร ไทย) 3 คน
สตรีศรีน่าน การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 4 คน

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://cmu-quota-announcement.appspot.com/

Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular