Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 (โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 78...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 (โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 78 คน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 (โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

รายชื่อคณะ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 3 คน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 คน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 คน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 คน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 คน
คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี,ชีวเคมีเทคโนโลยี ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 คน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 คน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 3 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : community track (การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ) 3 คน
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ, ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 3 คน
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 3 คน
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 3 คน
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 1 คน
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 คน
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 คน
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 3 คน
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 1 คน
คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 คน

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular