Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 38 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 38 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 38 คน

  • สาขา คณิตศาสตร์ 

นายวรากร ประแจ้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1

  • สาขา เคมี

นางสาววิภาวี มะโนนัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

นางสาวพิชญาภัค นันทะเสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1

นายนภณัฐ ศรีสุบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

นางสาวณภัทร์พร เหล่าอารยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

นายภัทรดนัย คำศรีใส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

นายสุวิจักขณ์ กาญจนสินิทธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

  • สาขา ดาราศาสตร์ ม.ต้น

เด็กหญิงปาณิศา ศรชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1

เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1

เด็กชายศุภวิชญ์ ไชยสลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1

เด็กชายณัฐภัทร พงศ์พัฒนาวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

เด็กชายธนัชชา สมุห์มานิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2

เด็กหญิงพิมพ์พิศา แสงแก้วสันติสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1

เด็กหญิงพอฤทัย วิชัยยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1

เด็กชายศิวศิษฎ์ จิตอารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

เด็กชายศักย์ศรณ์ พลายสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.2

เด็กชายฐิติกร คำอ้าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2

เด็กหญิงอักษราภัค ธรรมคุณานนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

  • สาขา ดาราศาสตร์ ม.ปลาย

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ธนะสินวิริยะกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

เด็กหญิงสุวรรณวสา ไชยนวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

นายกวีวัฒน์ ประจง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.2

  • สาขา ชีววิทยา

นายกฤษณพงศ์ ธิอูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1

นายปวริศ จิตอารีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

นายกิตติธัช อุดทังไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

 

  • สาขา ฟิสิกส์

เด็กหญิงภัทรจารีย์ สวัสดีวงษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

นายจิรภัทร ไชยยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายกฤตเมษ สุเทปิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

 

  • สาขา คอมพิวเตอร์

เด็กชายคณพศ กาญจนสินิทธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1

นายนนทกร ณะไชย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

นางสาววิรากร มะโนนัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

เด็กชายณัฐพนธ์ คะใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

นายรวิ ชมภูรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1

นางสาวสินสุดา รักษ์พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1

นางสาวดวงกมล ธรรมราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

นางสาวธันย์ชนก ทะโปน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

นางสาวจิรฏิญญา สองสีโย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

นายรัฐนันท์ พิมพ์โพธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

นายธาดา วิยาภรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular