คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 353/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองขั้นพัฒนา  • Version
  • Download 3
  • File Size 1.45 MB
  • File Count 1
  • Create Date 19 January 2021
  • Last Updated 19 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 361/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข้าราชการครูที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สพฐ.
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 356/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.วาทิต