Saturday, May 21, 2022
spot_img
Homeหน่วยงานใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

วิธีการชำระเงินบารุงการศึกษา
ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสตรีศรีน่าน

1. นักเรียนรับใบแจ้งการชำระเงินบารุงการศึกษาตามอัตราการชำระเงินบารุงการศึกษาของแต่ละห้องเรียน
2. นักเรียนเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจาตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง และ เลขที่ ใน ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) และ ส่วนที่ 2 ( สำหรับธนาคาร ) ให้ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน
3. ผู้ปกครองหรือนักเรียนนาเงินไปชำระค่าเทอม ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศตามระยะเวลาที่กาหนด คือ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
4. ผู้ปกครองและนักเรียน ไม่สามารถ จ่ายเงินผ่านตู้ ATM ได้ ให้นาไปชาระที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ เท่านั้น
5. หลังจากชำระเงินแล้วให้เก็บเอกสาร ส่วนที่ 1 (สาหรับนักเรียน) ไว้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน
6. นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองใช้สิทธิเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน ให้นำเอกสาร ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) มาแจ้งยืนยันกับงานการเงินเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน
7. ถ้านักเรียนทำใบแจ้งการชาระเงินหายให้พิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ จากเว็บไซต์โรงเรียน โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของห้องเรียนตนเอง
8. ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถพิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ จากเว็บไซต์โรงเรียน โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของนักเรียน แล้วสามารถดำเนินการ ตามข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น ได้
9. ผู้ปกครองจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
10. ตัวอย่าง การเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง และ เลขที่
ใน ส่วนที่ 1 (สาหรับนักเรียน) และ ส่วนที่ 2 ( สาหรับธนาคาร )

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular