ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

1. นักเรียนรับใบแจ้งการชำระเงินบารุงการศึกษาตามอัตราการชำระเงินบารุงการศึกษาของแต่ละห้องเรียน
2. นักเรียนเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจาตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง และ เลขที่ ใน ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) และ ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) ให้ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน
3. ผู้ปกครองหรือนักเรียนนำเงินไปชำระค่าเทอมได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด
4. ผู้ปกครองและนักเรียน ไม่สามารถ จ่ายเงินผ่านตู้ ATM ได้ ให้นาไปชาระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ เท่านั้น
5. หลังจากชำระเงินแล้วให้เก็บเอกสาร ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) ไว้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน
6. นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองใช้สิทธิเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน ให้นำเอกสาร ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) มาแจ้งยืนยันกับงานการเงินเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน
7. ถ้านักเรียนทำใบแจ้งการชาระเงินหายให้พิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ จากเว็บไซต์โรงเรียน โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของห้องเรียนตนเอง
8. ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถพิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ จากเว็บไซต์โรงเรียน โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของนักเรียน แล้วสามารถดำเนินการ ตามข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น ได้
9. ผู้ปกครองจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
10. ตัวอย่าง การเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง และ เลขที่
ใน ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) และ ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร )

ใบแจ้งค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Previous articleอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 505
Next articleขอแสดงความยินดีกับ นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และคะแนนรวมสูงสุดของภาคเหนือ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18