Monday, January 24, 2022
spot_img
Homeกลุ่มสาระการเรียนรู้บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

-

นายอำนวย สวนนิถา
ช่างไม้
นายสมเกียรติ ฝายนันทะ
ช่างไม้
นายอดิศักดิ์ เมฆะแสน
พนักงานขับเครื่องกล
นางแสงดาว ปันอิน
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวเบญจรัตน์ ใจจันทร์
ครูธุรการโรงเรียน
นางสาวกลอยใจ ขันวงค์
เจ้าหน้าที่ Lab Boy
นางสาวอรฤทัย สุทธการ
เจ้าหน้าที่วิชาการ
นางสาววัชรากร ชมโพธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ
นางวรัญญา หอมนวล
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวพิมพ์ชนก มีชำนาญ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวเมทินี เชื้อหมอ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกานติมา มีพอ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางเบญริสา สวนธิ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวแขกมล เขื่อนศิริ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางจีรพร ธรรมศิริ
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
นางอุดมลักษณ์ ปันอินทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางชมพูนุช เชษฐ์วิสุต
เจ้าหน้าที่ห้องสารสนเทศ
นางสาวนราทิพย์ รักเสน
เจ้าหน้าที่ห้องแผนและนโยบาย
นางสาวปิยภรณ์ ศรีรินยา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล
นายนันทพงษ์ คำสิทธิ
เจ้าหน้าที่ห้องปกครอง
นางสาวนิตยา ไชยจันดี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
นายบดินทร์ นุดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่โสตและสื่อ
นายกฤษณพงษ์ พุฒปัญญา
เจ้าหน้าที่โสตและสื่อ
นางสาวรุ่งทิวา คำยันต์
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
นายกฤษฎากรณ์ วิชายะ
เจ้าหน้าที่ห้องอัดสำเนา
นายภูวดล แสนมูลฐี
เจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ
นายภูดิศ ชัยเพียร
พนักงานขับรถ
นายอนุรักษ์ สุทธะ
พนักงานขับรถ
นายเทพเทวา แก้วเนตร
พนักงานขับรถ
นางอรุณ กันเจิม
แม่บ้าน
นางบุญลอย วุฒิ
แม่บ้าน
นางกัญญารัตน์ ทองลอบ
แม่บ้าน
นางรัชนีกร จำปารัตน์
แม่บ้าน
นางมาลีรัตน์ คำเฟื่องฟู
แม่บ้าน
นายชาตรี ศักดาศรี
นักการภารโรง
นายรุ่งเรือง ยาโน
นักการภารโรง
นายสันติ ศักดาศรี
นักการภารโรง
นายศิลป์ธวัช สวนนิถา
นักการภารโรง
นายบัญชา ปัญญาใส
นักการภารโรง
พลฯ ไชยโย พรมเกษา
ยามรักษาการณ์
พลฯ เสถียร สุขหมื่น
ยามรักษาการณ์
พลฯ เอกชัย จักสี
ยามรักษาการณ์
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]