Tuesday, August 9, 2022
spot_img
Homeกลุ่มสาระการเรียนรู้บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

-

นายสมเกียรติ ฝายนันทะ
ช่างไม้
นายอำนวย สวนนิถา
ช่างไม้
นายอดิศักดิ์ เมฆะแสน
พนักงานขับเครื่องกล
นางแสงดาว ปันอิน
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวเบญจรัตน์ ใจจันทร์
ครูธุรการโรงเรียน
นางสาวอรฤทัย สุทธการ
เจ้าหน้าที่วิชาการ
นางสาววัชรากร ชมโพธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ
นางวรัญญา หอมนวล
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวพิมพ์ชนก มีชำนาญ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวเมทินี เชื้อหมอ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางเบญริสา สวนธิ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวแขกมล เขื่อนศิริ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางจีรพร ธรรมศิริ
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
นางอุดมลักษณ์ ปันอินทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางชมพูนุช เชษฐ์วิสุต
เจ้าหน้าที่ห้องสารสนเทศ
นางสาวนราทิพย์ รักเสน
เจ้าหน้าที่ห้องแผนและนโยบาย
นางสาวปิยภรณ์ ศรีรินยา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล
นายนที ไชยสีติ๊บ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาวนิตยา ไชยจันดี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
นายบดินทร์ นุดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่โสตและสื่อ
นางสาวรุ่งทิวา คำยันต์
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
นายกฤษฎากรณ์ วิชายะ
เจ้าหน้าที่ห้องอัดสำเนา
นายภูวดล แสนมูลฐี
เจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ
นายภูดิศ ชัยเพียร
พนักงานขับรถ
นายอนุรักษ์ สุทธะ
พนักงานขับรถ
นายเทพเทวา แก้วเนตร
พนักงานขับรถ
นางอรุณ กันเจิม
แม่บ้าน
นางบุญลอย วุฒิ
แม่บ้าน
นางรัชนีกร จำปารัตน์
แม่บ้าน
นางมาลีรัตน์ คำเฟื่องฟู
แม่บ้าน
นายชาตรี ศักดาศรี
นักการภารโรง
นายรุ่งเรือง ยาโน
นักการภารโรง
นายสันติ ศักดาศรี
นักการภารโรง
นายศิลป์ธวัช สวนนิถา
นักการภารโรง
พลฯ ไชยโย พรมเกษา
ยามรักษาการณ์
พลฯ เสถียร สุขหมื่น
ยามรักษาการณ์
พลฯ สุรพงษ์ ทะนะวัน
ยามรักษาการณ์
นายสิทธิโชค แสงซื่อ
คนสวน
นายนาวา ค้ออิสระ
พนักงานขับรถ
นางสาวอาริยา ศรรบศึก
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจันทร์ญาพร นุชชนะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
นายณัฐพล สุก้อน
ช่างไฟฟ้า
นางสาวรัตติยา แสงแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทั่วไป
นายพีระวัฒน์ สุริยา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
นางสาวโชติกา ทะริยะ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทั่วไป

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th