Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษด้านวิชาการ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา กีฬา(วอลเล่ย์บอล) งานประดิษฐ์(เอกลักษณ์ไทย) ในวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 และได้ทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น


โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านต่างๆ โดยมีนักเรียนที่สอบผ่านความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์จำนวน 3 คน ด้านสังคมศึกษาจำนวน 4 คน ด้านกีฬา(วอลเล่ย์บอล)จำนวน 6 คน และไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านงานประดิษฐ์(เอกลักษณ์ไทย) ตามเกณฑ์ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 และให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวใน วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียนความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ

เอกสารไฟล์แนบ

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular