Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษฯ ช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษฯ ช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัคนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทศโนโลยีและสิ่งแวตล้อมและท้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบกัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 232 คน จำนวนห้อง สอบ 7 ห้อง และนักเรียนที่มีสิทธิ์ข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 173 คน จำนวนห้องสอบ 5 ห้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular