หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียน อัตลักษณ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน

อัตลักษณ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน

อัตลักษณ์
ลูกสตรีศรีน่าน เรียนดี มีวัฒนธรรม
Strisrinan student are smart and courteous

เอกลักษณ์
งามวัฒนธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล
We are the leader of culture, knowledge and standards

คติพจน์
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ปรัชญา
เรียนเก่ง เคร่งวินัย น้ำใจงาม ความประพฤติดี มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวินัย มีความสมดุล ทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากล บริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สีประจำโรงเรียน
สีเขียว แทนความเจริญก้าวหน้า และสีขาว แทนความเป็นผู้รู้กระจ่างแจ้ง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธสิริมงคล


ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตราสัญลักษณโรงเรียนสตรีศรีน่าน
ประกอบด้วยวงกลมซ้อนกันสองวง ด้านในมีตัวอักษรย่อ ศน แทนชื่อย่อโรงเรียนสตรีศรีน่าน วงกลมด้านนอกเขียนปรัชญาโรงเรียน ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

Download ชุดตราสัญลักษณ์ (Logo) โรงเรียนสตรีศรีน่าน


บทเพลงโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เพลงพิไสพิสุทธิ์ เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เนื้อร้อง
พิใสพิสุทธิ์ดุจเทพแต่ง ไขแสงส่องสกาววาวแวว
เปรียบประดุจดวงแก้ว เจียระไนงามดี
คือศิษย์ยาสตรีศรีน่าน
สถานศึกษาประเสริฐศรี ภาคภูมิใจในขาวเขียวขจี ขวัญชีวีขวัญใจแห่งเรา
สตรีศรีน่าน (สตรีศรีน่าน) นามนี้นานมา (นามนี้นานมา)
คู่ฟ้า นันทบุรี เกียรติกระเดื่องนามขจรเฉิดเฉลา
ผองเราภูมิจิตรเป็นนิจนิรันดร์ (ซํ้า)

Download รวมบทเพลงโรงเรียนสตรีศรีน่าน


วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

วีดิทัศน์โรงเรียนสตรีศรีน่าน 2019 ความยาว 4:33 นาที

Download [Official Present] โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน 2019 ขนาด 520MB


Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular

ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปโดยให้ทุกเรียนทุกระดับชั้น มาเรียนตามตารางเรียนปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)...

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตารางเรียน เดือนกรกฎาคม 2563

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่านได้กำหนดตารางเรียน เดือนกรกฎาคม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แล้วนั้น โดยจัดตารางเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม และวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ และวันที่ 27...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์และสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2563   เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ   ได้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 14 มิถุนายน...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 นั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ได้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30...