ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน จะจัดให้มีการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 15.40 น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาพื้นฐาน 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

ดังนั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการประจำปี 2564 โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้แยกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 ห้อง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 36 ห้อง และจัดนักเรียนเข้าสอบจำนวน 30 คนต่อห้อง

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดการสอบวัดความรู้

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

Previous articleประกาศ เรื่อง การปรับการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม พ.ศ. 2565
Next articleประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)