Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 นั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้นักเรียน
ทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ได้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน โดยให้นักเรียนเตรียมเอกสารหลักฐานการมอบตัวและเตรียมค่าใช้จ่าย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา มารดา นักเรียน อย่างน้อย 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา มารดา นักเรียน อย่างน้อย 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
  4. ค่าบัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมรูปถ่าย 1 โหล ค่าประกันของเสียหาย ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา รวมเป็นเงิน 550 บาท
  5. ค่าชุดพละศึกษา เสื้อกันหนาว กระเป๋านักเรียน กระเป๋าเอกสาร ชุดพื้นเมือง ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนชายประมาณ 2,000 บาท นักเรียนหญิงประมาณ 2,200 บาท

หากนักเรียนที่มีชื่อตามประกาศ ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดดังไฟล์แนบ ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular