วันอาทิตย์, พฤษภาคม 16, 2021
spot_img
หน้าแรกประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์และสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2563   เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ   ได้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2563  เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล  นักเรียนแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน  โดยให้นักเรียนเตรียมเอกสารหลักฐานการมอบตัวและเตรียมค่าใช้จ่าย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา มารดา นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา มารดา นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4. ค่าบัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมรูปถ่าย 1 โหล, ค่าประกันของเสียหาย, ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองครูและ    บุคลากรทางการศึกษา รวมเป็นเงิน 550 บาท
5. ค่าชุดพลศึกษา, เสื้อกันหนาว, กระเป๋านักเรียน, กระเป๋าเอกสาร, ชุดพื้นเมือง ค่าใช้จ่ายสำหรับ นักเรียนชายประมาณ 2,000 บาท  นักเรียนหญิง ประมาณ 2,200 บาท

หากนักเรียนที่มีชื่อตามประกาศไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว  ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดดังไฟล์แนบ ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular