ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2565

 ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยให้นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อตามประกาศพร้อมผู้ปกครองมามอบตัวเพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565  ณ  ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล ตามช่วงเวลาดังนี้

  • เวลา 08.00 น. – 12.00 น.   การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 , 1/2 , 1/3 , 1/4
  • เวลา 13.00 น. – 15.00 น.   การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 , 1/6 , 1/7 , 1/8

นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย   เตรียมเอกสารหลักฐานการมอบตัวและค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่นักเรียนได้รับในวันรายงานตัว   หากนักเรียนไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  2565

Previous articleประกาศ เรื่อง การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
Next articleประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2565