ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แยกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เสร็จสิ้นแล้ว  โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ห้องเรียนปกติ แยกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศพร้อมผู้ปกครองมามอบตัวเพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565  ณ  ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล ตามช่วงเวลาดังนี้

  • เวลา 08.00 – 12.00 น.   การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 , 4/2 , 4/3 , 4/4 , 4/5
  • เวลา 13.00 – 15.00 น.   การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 , 4/7 , 4/8 , 4/9

นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย   เตรียมเอกสารหลักฐานการมอบตัวและค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่นักเรียนได้รับในวันรายงานตัว   หากนักเรียนไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ  ณ  วันที่  1 เมษายน  2565

Previous articleประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2565
Next articleประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน