Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 287 คน จำนวนห้องสอบ 12 ห้อง สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 16 คน จำนวนห้องสอบ 5 ห้อง สอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 และนักเรียนที่สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้เลือกแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา จะต้องสอบในรายวิชาภาษาจีน เกาหลี และญี่ปุ่นเพิ่มอีก 1 รายวิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ 2565

 

 

รายละเอียดตารางสอบคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนปกติ 2565


Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular